ADATVÉDELMI és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Tájékoztatónk célja, hatálya, irányadó jogszabályok

1.1. Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónk arra szolgál, hogy a lehető legérthetőbb formában ismertessük Önnel, – mint a www.instantcinema.hu weboldalon megforduló látogatóval, kapcsolatba lépővel, és/vagy szolgáltatásaink igénybe vevőjével –, hogy mire, mikor, hogyan és milyen célból használjuk és kezeljük az Ön által szolgáltatott adatokat, valamint felvilágosítást nyújtsunk a jogairól és – bizonyos esetekben – a jogorvoslati lehetőségeiről.

Tájékoztatónk célja az Ön előzetes és részletes tájékoztatása az Ön által megadott személyes adatainak kezeléséről, azaz gyűjtéséről, rögzítéséről, rendszerezéséről, tárolásáról és felhasználásáról.

1.2. Jelen adatkezelési tájékoztatónk hatálya a www.instantcinema.hu címen elérhető weboldalunkhoz kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Tájékoztatónk hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki. Különleges adatra vonatkozó adatkezelést Vállalkozásunk nem végez.

1.3. Tájékoztatónk rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.), a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a számlák/bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

 

 1. Alapelvek az adatkezelésünk során

2.1. Vállalkozásunk az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Vállalkozásunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

2.2. Vállalkozásunk az Ön személyes adatait  

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Vállalkozásunkhoz, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

 1. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy, weboldalon megfordult látogató, vállalkozásunkkal kapcsolatba lépő – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Különleges adat:

 1. a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végez.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

Hozzájárulás: az Érintett Személy kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az Érintett Személy nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

 1. Vállalkozásunk, mint adatkezelő személye és tevékenysége

4.1. Név: Gerócs Balázs egyéni vállalkozó

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Kisrác u. 28.

Adószámunk: 60501394-1-40

Telefon: +36-30/348-9116

E-mail: info@gerocsbalazs.hu

Weboldal: www.gerocsbalazs.hu

Adatvédelmi felelős: Gerócs Balázs

Adatvédelmi felelős beosztása: Egyéni vállalkozó

Vállalkozásunk, mint adatkezelő Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozás.

4.2. Vállalkozásunk, mint adatkezelő működteti a Weboldalt, amely a filmkészítő (Gerócs Balázs egyéni vállalkozó) és az egyéni vállalkozás filmkészítés-szolgáltatásai iránt érdeklődő személyek közötti kapcsolatfelvételt segíti elő. A Weboldalon létrehozott Kapcsolatfelvételi lehetőséget igénybe vevő Személyek részletes, egyénre szabott tájékoztatást kapnak a megérdeklődött szolgáltatás(ok)ról, valamint későbbi, tájékoztatás célú megkeresésekben részesülnek legfrissebb ajánlatainkkal, ill. elérhetőség módosulásával, stb. kapcsolatban. Továbbá támogatja az értékesítési folyamatot.

4.3. Vállalkozásunk tárhely szolgáltatójának adatai:

Név: Center Webhost Kft.

Cím: 1173 Budapest Borsó utca 16-32

Telefon: +36 70 719 2466

E-mail: support@cweb.hu

4.4. Vállalkozásunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Center Webhost Kft.
 • WordPress Magyarország

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 

 1. Az általunk kezelt adatok
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam Nyilvántartási szám
Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

Vállalkozásunk jogos érdeke IP cím

a látogatás időpontja

a látogatás időtartama

a meglátogatott aloldalak, menük és almenük adatai

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

12 hónap
Kapcsolatfelvételi űrlap a honlapon, Chat funkció

Cél a látogatóink még részletesebb informálása,

értesítés üzemszünetről, vállalkozásunk elérhetőségének módosulásáról, stb.

hozzájárulás vezetéknév, keresztnév

e-mail cím

hozzájárulás visszavonásáig
Számlák kiállítása online számlázó program segítségével ezen tevékenységet a kapcsolatfelvétel folyamata előzi meg, melyhez hozzájárulás szükséges Természetes személy vezetékneve, keresztneve, lakcíme/számlázási címe; Jogi személy neve, székhelye, adószáma A számlák kiállításával az adatok rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározottak alapján

 

Weboldalunk látogatóitól akkor kérjük személyes adataikat, ha a Kapcsolatfelvétel menüpont segítségével kívánnak érdeklődni, szolgáltatást igényelni, üzenetet küldeni részünkre. Továbbá a sikeres és törvényileg szabályos értékesítési folyamat megvalósítása érdekében, a számlák kiállításához szükséges adatkezelés céljából.

Látogatóink beazonosítása nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@gerocsbalazs.hu e-mail címen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

 1. További tudnivalók a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a Vállalkozásunkkal történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Vállalkozásunk rendszerét támadja, az adott látogató adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

6.1. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

Weblapunkon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Vállalkozásunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Vállalkozásunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Vállalkozásunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Vállalkozásunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Felhívjuk figyelmét, hogy Vállalkozásunk nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Saját számítógépének, valamint az azon található adatok védelmének kötelezettsége Önt terheli.

 

 1. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

8.1. Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap:https://naih.hu/

8.2. Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

 1. Adatkezelési tájékoztatónk módosítása

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://instantcinema.hu weboldalon történik.

 

Budapest, 2018. május 25.